Menu Zamknij

INFORMACJE O AKTUALNYCH I PLANOWANYCH KONKURSACH NA DOTACJE PROJEKTÓW W OBSZARZE INNOWACJI

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP, Regionalny Program Operacyjny
Woj. Śląskiego na lata 2014-2020.

Nabór  wniosków na to działanie prowadzi Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie  www.scp-slask.pldo 30.04.20. Dokumentacja konkursowa jest umieszczona na stronie: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/500.
W ramach tego działania należy przeprowadzić wdrożenie i komercjalizację  innowacji produktowych     oraz procesowych, które są znane na terenie województwa śląskiego  nie dłużej niż 3 lata. Dodatkowo, w tym działaniu należy załączyć do wniosku o dotację opinię o innowacyjności. Minimalna wartość dofinansowania: 100.000 zł, maksymalna wartość dofinansowania: 5.000.000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania –  45,00 %. Nabór projektów w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Poddziałanie 2.3.2 – Bony na innowacje 

W ramach tego konkursu można składać wnioski na dwa etapy:
* Wsparcie udzielane jest na finansowanie opracowania  nowego lub znacząco ulepszonego  wyrobu, usługi, technologii, projektu wzorniczego dla MŚP, które jest realizowane przez jednostki naukowe I etap komponent usługowy – dotacja do 85%. Koszty kwalifikowane – w I etapie od 60 000 zł do 400 000 zł. Nabór wniosków od 20.03.2019 do 28.05.2020 r.
* Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej), będącej przedmiotem usługi zleconej jednostce naukowej – II etap komponent inwestycyjny. Koszty kwalifikowane w II etapie 800 tys. zł; maksymalne dofinansowanie – 560 000 zł – do 70%. Nabór wniosków –  od 17.04 2019 r. do 07.07.2020 r. (konkurs podzielony na rundy). Instytucja ogłaszająca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-2-3-2-bony-na-innowacje

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym. Instytucja ogłaszająca konkurs: Bank Gospodarstwa Krajowego – www.bgk.pl. Konkurs jest podzielony na etapy: nabór wniosków:  do 24.06.2020 r.; Dokumentacja konkursowa na stronie: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/
Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych,  lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup  środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej. Dofinansowanie dla woj. Śląskiego: przedsiębiorstwa małe i mikro – 45%; średnie – 35%

Poddziałanie 1.1.1. Szybka ścieżka – Koronawirusy

Cel  projektów to- badania przemysłowe i/lub eksperymentalne pracerozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektemjest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarcze.Zakres tematyczny-przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusów, zeszczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Termin naboru wniosków 6 maja – 31 grudnia 2020 r. konkurs jestpodzielony na rundy.Szczegóły na stronie:https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/5-1-1-1-2020/

W przypadku dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Częstochowie, tel. 34/360 56 87 lub 34/324 50 75.