Menu Zamknij

JAK WYSTAWIĆ KOREKTĘ FAKTURY DLA KLIENTA ZAGRANICZNEGO?

Prowadząc działalność gospodarczą może dojść do zaistnienia pewnych okoliczności dla których konieczne może być wystawienie faktury korygującej. Czy takie same zasady obowiązują w przypadku wystawiania korekty na rzecz zagranicznego kontrahenta?

Zasady wystawiania faktur korygujących

Zgodnie z treścią ustawy o VAT fakturę korygującą wystawia się w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

  • podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie,
  • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
  • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,
  • stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury

Korekta faktury powinna zawierać numer kolejny oraz datę jej wystawienia, nazwę towaru lub usługi objętych korektą oraz prawidłową treść korygowanych pozycji.

Faktura korygująca może zawierać również nieobowiązkowe elementy takie jak:

  • wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo „KOREKTA”,
  • przyczynę korekty.

Korekta faktury na rzecz zagranicznego kontrahenta w przypadku dokonania sprzedaży 

W przypadku dokonania zagranicznej sprzedaży towarów czynność ta będzie kwalifikowana jako eksport towarów lub Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT) która musi być udokumentowana fakturą VAT. Jeżeli taka faktura zawiera błędy, to podatnik jest uprawniony do dokonania korekty faktury.

Korekta faktury do transakcji WNT i importu usług

W przypadku gdy podatnik dokonuje Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów (WNT), obowiązek podatkowy w zakresie rozliczenia podatku należnego spoczywa na nim. Czynny podatnik VAT jest także uprawniony do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej od sprzedawcy faktury.

Korekta faktury może obejmować podstawę opodatkowania. W przypadku importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, gdy podstawa opodatkowania uległa obniżeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania.

Nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonał korekty podstawy opodatkowania. 

Korekta faktury in plus

Możliwa jest również sytuacja, gdy podatnik dokonujący WNT lub importu usług otrzyma fakturę tzw. korekta in plus która powoduje zwiększenie podstawy opodatkowania.

Korekty  podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania. 

Zatem jeżeli korekta jest spowodowana przyczynami powstałymi w momencie wystawienia faktury pierwotnej, powinna ona zostać rozliczona w deklaracji podatkowej za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna. 

Jeśli korekta zwiększająca podstawę opodatkowania in plus z tytułu WNT jest spowodowana  przyczyną, która istniała już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, to korektę WNT należy ująć w rozliczeniu, w którym została wykazana pierwotnie transakcja z tego tytułu.

Źródło: www.bizin.pl