Menu Zamknij

DUŻE ZMIANY W PROJEKCIE SLIM VAT 3

24 stycznia 2023 roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz kilku innych ustaw określany jako pakiet zmian SLIM VAT 3. Jakie zmiany czekają podatników i kiedy wejdą w życie?

Planowane zmiany SLIM VAT 3 

Jednym z podstawowych zadań SLIM VAT 3 ma być ułatwienie rozliczania podatku VAT – uproszczone ma być np. wystawianie faktur. Wraz z nowelizacją przepisów podwyższony zostanie limit wartości sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro. Wpłynie to na zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT.

Rozszerzona ma zostać możliwość dysponowania środkami na rachunku VAT – będzie nimi można opłacić również podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, podatek cukrowy, podatek od produkcji okrętowej oraz podatek tonażowy. Pakiet zmian ma wprowadzić też likwidację wymogu posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu.

Wprowadzone zostaną również przepisy umożliwiające składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

Zmiany w SLIM VAT 3 doprecyzują zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej. Wprowadzona zostanie także możliwość rezygnacji z dokonania korekty jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 punktów procentowych.

Zwiększeniu ulegnie kwota pozwalającą na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%, z obecnych 500 zł do 10 tys. zł.  Zmiana będzie dotyczyła podatników wykonujących w ramach działalności czynności opodatkowane i zwolnione z VAT i umożliwi odliczenie całej kwoty VAT w przypadku podatników, u których znaczną część obrotu  stanowią czynności opodatkowane VAT.

Uregulowaniu ulegną kwestie przekazywania środków między rachunkami VAT w grupie, czyli wprowadzona zostanie możliwość przekazywania środków z rachunku VAT członka grupy na rachunek VAT przedstawiciela tej grupy.

SLIM VAT 3 wprowadzi też uproszczenia w zakresie raportowania rozliczeń dotyczące fakturowania m.in. dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.  Ujednolicone zostaną przepisy dotyczące zasad wydawania i stosowania WIS i WIA, czyli wiążących informacji o charakterze krajowym. Zlikwidowane zostaną opłaty za wniosek o wydanie WIS.

Po zmianach nie będzie obligatoryjnego wydawania przez organy podatkowe postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty/ nadpłaty/ zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę.

Data wejścia w życie zmian SLIM VAT 3

Ministerstwo Finansów planuje, że pakiet SLIM VAT3 wejdzie w życie 1 kwietnia 2023 roku.

Źródło: www.bizin.pl