Menu Zamknij

KIEDY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ REZYGNACJI Z KASY FISKALNEJ?

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zobowiązani są do ewidencjonowania jej za pomocą kasy fiskalnej. Pojawia się pytanie czy możliwa jest rezygnacja z kasy fiskalnej w przypadku zaprzestania wspomnianego typu sprzedaży i dokonywania jej tylko na rzecz firm czy też w przypadku zaistnienia innych okoliczności. Odpowiedź na to pytanie w dzisiejszym artykule w Bizin.pl

Zaprzestanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 111 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Szczegółowe regulacje dotyczące kas są zawarte obecnie w rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Limit obrotu uprawniający do skorzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej dla kontynuujących i rozpoczynających działalność wynosi 20 000 zł rocznie. Oznacza to, że bardzo wiele podmiotów dokonujących nawet sporadycznie sprzedaży na rzecz osób fizycznych może być zobowiązana do stosowania kas.

 Istnieje grupa czynności, które są zwolnione przedmiotowo z obowiązku stosowania kas fiskalnych np. czynności ubezpieczeniowe. Szczegółowo są one wymienione w załączniku do wskazanego powyżej rozporządzenia Ministra Finansów. 

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej. Zatem jeżeli podatnik dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych, a później nie będzie już jej dokonywał, nie wystąpi również obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. W konsekwencji, skoro nie wystąpi obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy, nie ma potrzeby posiadania jej. Tym samym możliwa jest rezygnacja z kasy fiskalnej.

Zakończenie działania kasy

Jednocześnie należy pamiętać, że rezygnacja z kasy fiskalnej i zakończenie pracy w trybie fiskalnym przez każdą kasę wymaga dokonania z udziałem pracownika urzędu skarbowego oraz uprawnionego serwisanta kas rejestrujących spisania protokołu odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej.

Rezygnacja z kasy fiskalnej a utrata prawa do ulgi

W przypadku zaprzestania używania kasy fiskalnej należy pamiętać o zwrocie ulgi na zakup kasy fiskalnej, o ile podatnik z niej skorzystał, a od rozpoczęcia jej używania nie upłynęły 3 lata. Zgodnie bowiem z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT do zwrotu ulgi zobowiązani są podatnicy, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

  • zaprzestaną działalności
  • nastąpi otwarcie likwidacji
  • zostanie ogłoszona upadłość
  • nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału)
  • dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, określonych w przepisach.

Obowiązek zwrotu powstaje z upływem ostatniego dnia miesiąca lub kwartału, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

Źródło: www.bizin.pl