Menu Zamknij

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POIR 3

Informujemy, że Fundusz Górnośląski S.A. realizuje Umowę Operacyjną  zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na realizację Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa POIR. Wspierającego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego.

Zgodnie z wymienioną wyżej Umową, Fundusz Górnośląski S.A. ogłasza trzydniowy nabór wniosków o udzielenie pożyczki. Nabór będzie trwał od dnia 06 września 2021r. r. od godziny 8:00 do dnia 8 września 2021 r. do godziny 16:00.

Przedsiębiorca może złożyć  wniosek o udzielenie Pożyczki wraz z załącznikami w jeden z następujących sposobów:

 • w wersji papierowej, składanej osobiście bezpośrednio w siedzibie FG w Katowicach przy ul. Sokolskiej 8 lub w Punkcie Obsługi Klienta w Częstochowie przy al. Najświętszej Maryi Panny 34 (decyduje data wpływu);
 • w wersji papierowej, przesłanej pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską na adres siedziby FG: ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice z dopiskiem „RFPP POIR 3” (decyduje data wpływu);
 • w wersji elektronicznej w formie „dokumentowej – skan wniosku o udzielenie pożyczki” przesłany pocztą elektroniczną na adres mailowy: poir@fgsa.pl, przy czym oryginały dokumentów należy przesłać na adres wskazany w pkt powyżej z dopiskiem „RFPP POIR 3” (decyduje data wpływu wniosku na adres: poir@fgsa.pl pod warunkiem dostarczenia kompletnego egzemplarza oryginalnego w terminie do 3 dni roboczych),

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól we Wniosku oraz składanie kompletnych papierowych Wniosków wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (dostępnymi na stronie).

W przypadku składania wniosku w wersji elektronicznej należy przesłać jedynie skan wypełnionego Wniosku o udzielenie pożyczki, a następnie dostarczyć kompletny Wniosek wraz z załącznikami w terminie do 3 dni roboczych.

UWAGA!!! Jedynym adresem e-mailowym, na który można składać skany wniosków jest poir@fgsa.pl, wnioski przesłane na inny adres nie będą rozpatrywane!

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

Pożyczki skierowane są do firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie województwa śląskiego lub realizujących inwestycje na terenie województwa śląskiego w celu zapewnienia im finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi przez nich negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19 lub odbudowę przedsiębiorstwa po okresie epidemii.

Przypominamy o konieczności wskazania i opisania negatywnych skutków epidemii COVID-19 oraz przedstawienia harmonogramu osiągnięcia poprawy w zakresie płynności i utrzymania prowadzonej działalności gospodarczej lub odbudowę przedsiębiorstwa w okresie po epidemii.

Przeznaczenie

Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na nieopłacone na dzień na dzień złożenia wniosku pożyczkowego wydatki bieżące, obrotowe inwestycyjne (dopuszcza się finansowane wydatków inwestycyjnych do wysokości 20% kwoty pożyczki wypłaconej Pożyczkobiorcy), w tym np.:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy,
 • bieżące raty (nieopłacone raty z terminem spłaty między 120 dniami przed dniem złożenia wniosku, a ostatnim dniem okresu wydatkowania Pożyczki) kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

Pożyczka jest połączona z dotacją pokrywającą odsetki, co oznacza, że przedsiębiorca zobowiązany jest do regularnej spłaty raty kapitałowej bez obowiązku spłaty raty odsetkowej, na którą otrzyma wspomnianą dotację, będącą pomocą publiczną.

Pożyczka nie jest obciążona dodatkowymi kosztami – brak opłat i prowizji.

Główne parametry pożyczki

Maksymalna wysokość pożyczki w przypadku pojedynczego przedsiębiorcy nie może przekraczać:

 1. dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
 2. 25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r.
 3. jeżeli Pożyczkobiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie i w oparciu o oświadczenie Pożyczkobiorcy o zapotrzebowaniu na płynność, kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy, przy czym ostateczna decyzja o wysokości udzielonej pożyczki należy do Funduszu Górnośląskiego S.A.

Kwota pożyczki

Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę z zastrzeżeniem, że łączna wartość wszystkich pożyczek ze środków projektu nie może przekroczyć 15 mln zł.

Okres finansowania

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 72 miesiące.

Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy.

Zabezpieczenie spłaty

Spłata Pożyczki wraz z odsetkami i kosztami podlega prawnemu zabezpieczeniu na rzecz Funduszu Górnośląskiego S.A.

Obligatoryjnym prawnym zabezpieczeniem spłaty Pożyczki jest weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwo(a) na rzecz FG do dysponowania rachunkiem(ami) bankowym(i) Pożyczkobiorcy.

W przypadku udzielenia Pożyczki w wysokości do 100.000,00 zł jedynym wymaganym prawnym zabezpieczeniem jest weksel in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę. Pożyczkodawca może jednakże zażądać ustanowienia także innego prawnego zabezpieczenie, jeśli wyniki oceny wniosku o udzielenie Pożyczki i oceny Przedsiębiorcy uzasadniają konieczność jego ustanowienia.

W przypadku udzielenia Pożyczki w wysokości powyżej 100.000,00 zł Pożyczkodawca (oprócz weksla in blanco wystawionego przez Pożyczkobiorcę) – Fundusz Górnośląski S.A. wymaga ustanowienia prawnego zabezpieczenia.

Prosimy o składanie wniosków wraz z odpowiednimi propozycjami zabezpieczenia spłaty.

Sposób spłaty

W ratach miesięcznych.

Dokumenty do pobrania

Dane kontaktowe

Punkt Obsługi Klienta Centrala
tel.: +48 32 723 31 10
e-mail: pok@fgsa.pl

Punkt Obsługi Klienta w Częstochowie

tel.: +48 32 723 31 13
kom.: +48 502 086 050
e-mail: czestochowa@fgsa.pl

UWAGA!!!

Jedynym adresem e-mailowym, na który można składać wnioski jest poir@fgsa.pl, wnioski przesłane na inny adres nie będą rozpatrywane!