Menu Zamknij

KIEDY MOŻNA STOSOWAĆ STAWKĘ VAT 8% DLA USŁUG BUDOWALNYCH?

Przedsiębiorcy działający w branży usług budowlanych oraz budowlano-remontowych mogą do niektórych oferowanych usług zastosować preferencyjną stawkę VAT 8%. Żeby jednak to zrobić muszą spełnić szereg określonych wymogów. Pytanie zatem kiedy przedsiębiorcy mogą stosować stawkę 8% dla wykonywanych usług budowlanych.

Preferencyjna stawka VAT – uregulowanie prawne 

Zgodnie z ustawą o VAT dla budowy, dostawy, remontu, termomodernizacji, modernizacji, przebudowy oraz robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych jako budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym można stosować preferencyjną stawkę podatku 8%.

Stawka VAT 8% ma również zastosowanie do robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte stawką VAT 23%.

Stawka 8 % w budownictwie mieszkaniowym 

Przedsiębiorca przed zastosowaniem preferencyjnej stawki VAT musi mieć pewność, że świadczona przez niego usługa budowlana dokonywana jest na nieruchomości, która zalicza się do programu mieszkaniowego. Budownictwo mieszkaniowe objęte społecznym programem mieszkaniowym to:

  • budynki w których znajdują się instytucje ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, szczególnie dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,
  • obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
  • mikroinstalację związaną z powyższymi obiektami i budynkami rozumianą jako instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW

W momencie, w którym powierzchnia nieruchomości przekroczy limit, preferencyjną stawkę VAT można zastosować tylko do tej części podstawy opodatkowania która odpowiada udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Dowody wykonania usługi w budynkach społecznych

Przedsiębiorca który wykonuje usługi budowlane lub remontowo-budowlane i korzysta ze stawki 8% musi posiadać dowody potwierdzające wykonanie usługi w budynkach objętych społecznym programem, w przypadku kontroli podatkowej.
Ordynacja podatkowa określa otwarty katalog dowodów. Za dowód uważane jest wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. 

Podstawowym dowodem jest umowa z nabywcą, która określa warunki jej wykonania. Istotne jest to, żeby umowa zawierała dane identyfikacyjne stron oraz zakres prac do wykonania. Należy w niej również zawrzeć informację o powierzchni remontowej, budowlanej czy modernizacyjnej nieruchomości.

Innym ważnym dokumentem jest protokół zdawczo-odbiorczy. Potwierdza on zakres wykonywanych prac, a także moment ich wykonania. 
Kolejną grupą dowodów są np. dowody zapłaty, takie jak przelewy bankowe czy dokumenty KP. Przedsiębiorca może również posiadać inne dokumenty, które uwiarygodnią prawo do stosowania obniżonej stawki VAT w budownictwie mieszkaniowym.

Źródło: www.bizin.pl