Menu Zamknij

KONSEKWENCJE DLA PODATNIKÓW ZA KARY W JPK_V7

Wraz z nowelizacją ustawy o VAT od 1 października 2020 roku wprowadzona został nowa struktura JPK. Wraz z wprowadzeniem nowej struktury pliku zmianie uległy również kary nakładane na przedsiębiorców za błędy, które mogą znajdować się w nowym JPK.

Nowa struktura JPK

Nowa deklaracja JPK_V7 zastąpiła dotychczasowo obowiązujący plik JPK_VAT oraz deklarację VAT-7. Nowa wersja pliku składa się z części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej i zawiera zestaw informacji o zakupach i sprzedaży wynikających z ewidencji VAT za dany okres, część deklaracyjną VAT oraz dodatkowe dane i oznaczenia potrzebne do analizy poprawności rozliczenia. Nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego ma oznaczenie „M” dla deklaracji składanych miesięcznie lub „K” dla składanych kwartalnie.

Kogo dotyczy obowiązek wysyłki nowej struktury JPK?

Obowiązek wysyłki nowego JPK dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT czyli mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Nowa struktura JPK obowiązuje zarówno przedsiębiorców, którzy wybrali miesięczne rozliczenie VAT, jak i tych, którzy rozliczają się kwartalnie. Zgodnie z art. 99 ust. 11c ustawy o VAT nową strukturę JPK należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego składającego się z dwóch części – ewidencji i deklaracji. Wzór pliku udostępniany jest przez Ministra Finansów, który w drodze rozporządzenia określa szczegółowy zakres danych zawartych w JPK wraz z dodatkowymi objaśnieniami.

Część ewidencyjna zawiera szczegółowe informacje znajdujące się w rejestrze VAT zakupów i sprzedaży. Natomiast w części deklaracyjnej znajdują się pozostałe informacje, które przed 1 października 2020 r. znajdowały się w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. W przypadku rozliczania podatku VAT za okresy miesięczne podatnik ma obowiązek wysyłki nowej struktury JPK do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Nowy JPK składać się będzie z obu części – deklaracji i ewidencji. Natomiast w sytuacji, gdy przedsiębiorca wybrał kwartalne rozliczanie podatku VAT, za dwa pierwsze miesiące danego kwartału dokonuje wysyłki jedynie części ewidencyjnej – część deklaracyjna przesyłana jest wraz z częścią ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału.

Ile wynosi kara za błędy w JPK?

Błędy wykazane w przesłanym przez podatnika pliku JPK_V7 można skorygować przez przedsiębiorcę w terminie 14 dni od momentu przekazania podatnikowi informacji o ewentualnych nieprawidłowościach w deklaracji. Podatnik może przesłać we wskazanym terminie korektę ewidencji lub wyjaśnienie wykazujące brak uchybień nie ponosząc żadnych konsekwencji. Jeżeli podatnik nie prześle w wyznaczonym terminie korekty deklaracji lub wyjaśnienia wykazującego brak uchybień, naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł nałożyć na niego karę pieniężną w wysokości 500 złotych za każdy wykazany w deklaracji błąd, którą należy uiścić w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą za wyżej opisany czyn odpowiadają odpowiedzialnością karną skarbową.

Za przesłanie deklaracji niezgodnej z nowym schematem, wadliwej lub nierzetelnej podatnikowi grozi kara określana kwotowo mandatem karnym. Wysokość takiego mandatu może wynosić maksymalnie dwukrotność płacy minimalnej w danym roku. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu karnego sprawa jest rozpoznawana na zasadach ogólnych, co oznacza postępowanie sądowe. Sąd może nałożyć grzywnę w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Sankcji skarbowych można uniknąć zawiadomieniem o popełnieniu czynu zabronionego, wyjaśniając okoliczności sprawy, jest to tzw. czynny żal. Jest on natomiast bezskuteczny w przypadku, gdy rozpoczęto już czynności służbowe zmierzające do ujawnienia czynu zabronionego lub gdy organ miał już udokumentowaną informację o popełnieniu przestępstwa, lub wykroczenia skarbowego.

Źródło: www.bizin.pl