Menu Zamknij

KONSULTACJE RMSP – PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NIEDOBOROWI WODY

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Rzecznik MŚP otrzymał do konsultacji projekt Programu przeciwdziałania niedoborowi wody (PPNW).

Opis projektu:
W ocenie projektodawcy istnieje pilna potrzeba podjęcia działań zapobiegających występowaniu niedoborów wody w Polsce. W tym celu opracowany został Program przeciwdziałania niedoborowi wody (PPNW). Niniejszy dokument opracowywany jest dla obszaru całego kraju, z uwzględnieniem podziału na regiony wodne i dorzecza. Program opracowany jest na podstawie Założeń do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021–2027 z perspektywą do roku 2030, przyjętych w uchwale nr 92 Rady Ministrów z dnia z dnia 10 września 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 941), dalej zwanych: Założenia do PPNW. Zgodnie z Założeniami do PPNW głównym celem Programu jest zwiększenie retencji wodnej w Polsce. Zapewnić to mają analiza i określenie kompleksowych działań zwiększających retencję wody. Program uwzględnia wszystkie rodzaje retencji: sztuczną i naturalną oraz wskazuje działania ukierunkowane na jej zwiększenie. Cel główny PPNW mają wspierać 3 cele szczegółowe:
1. Wskazanie i realizacja działań z zakresu budowy zintegrowanego systemu naturalnej i sztucznej retencji wodnej;
2. Stworzenie warunków do zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych;
3. Wzmocnienie świadomości społecznej w zakresie potrzeby retencjonowania i oszczędzania wody.

Link do projektuhttps://wide-vision.pl/retencja/

Wszelkie uwagi, wnioski i komentarze można nadsyłać do dnia 20.07.2021r. na adres rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl