Menu Zamknij

KONSULTACJE RMSP WS. ZANIECHANIA POBORU PODATKU OD DOCHODÓW (PRZYCHODÓW) Z TYTUŁU UMORZENIA SUBWENCJI FINANSOWEJ Z TARCZ PFR (NR: 380)

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Rzecznik MŚP otrzymał do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej otrzymanej w ramach Tarcz Finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju (nr z wykazu: 380).

Opis projektu:

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników, zaniechać w całości lub w części poboru podatków, określając rodzaj podatku, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie. Projekt rozporządzenia zawiera propozycję zaniechania poboru podatku od wartości umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji finansowej otrzymanej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 1.0 (Tarcza 1.0) oraz Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0 (Tarcza 2.0) jako realizacja, przyjętego w związku ze skutkami COVID-19, rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1010).

Link do projektuhttps://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348857/…

Wszelkie uwagi, wnioski i komentarze można nadsyłać do dnia 17.07.2021r. na adres rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl