Menu Zamknij

KONSULTACJE RMSP – USTAWA O DROGACH PUBLICZNYCH WS. SYSTEMU EUROPEAN ELECTRONIC TOLL SERVICE (UC88)

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujmy, że Rzecznik MŚP otrzymał do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu: UC88).

Opis projektu:
• Celem projektu jest wdrożenie przepisów unijnych dotyczących m.in. europejskiej usługi opłaty elektronicznej (European Electronic Toll Service), zwanej dalej „usługą EETS”. Usługa EETS ma na celu umożliwienie użytkownikom, którzy podpiszą umowę z dostawcą EETS, uiszczanie opłat za przejazdy na terenie UE w systemach elektronicznych poprzez zawarcie jednej umowy z dostawcą EETS i za pomocą jednego urządzenia pokładowego. Projektodawca podkreśla, że wprowadzenie przez unijnego ustawodawcę ram prawnych dla funkcjonowania usługi EETS nie ma na celu ingerencji w podstawowe zasady poboru opłat za przejazd na obszarze UE. W związku z powyższym projektowana ustawa, wdrażająca unijne przepisy, w żaden sposób nie wpływa na rodzaje pojazdów objętych opłatą, wysokość stawek opłat oraz sieć dróg płatnych.
• Projektowana ustawa przewiduje m.in.:
1) rozszerzenie zakresu stosowania usługi EETS na elektroniczne systemy poboru opłat, w których wykorzystywana jest technologia automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR),
2) złagodzenie podstawowych warunków świadczenia usługi EETS dla dostawców EETS,
3) wprowadzenie regulacji dotyczących terminu wdrażania nowych elektronicznych systemów poboru opłat albo dokonywania istotnych zmian w tych systemach,
4) wprowadzenie jednoznacznego obowiązku wypłaty wynagrodzenia dostawcom EETS przez podmioty pobierające opłaty wraz z określeniem podstawowych zasad ustalania jego wysokości,
5) nałożenie nowych obowiązków na podmioty świadczące krajowe usługi poboru opłat drogowych w zakresie sposobu prowadzenia księgowości i udostępniania organom pojednawczym informacji o wynagrodzeniu otrzymywanym z tytułu świadczenia tej usługi,
6) szczegółowe określenie obowiązków użytkowników usługi EETS, które mają na celu zapewnienie prawidłowego poboru opłat za przejazd od tych podmiotów i ustalenie klarownego podziału odpowiedzialności w tym zakresie pomiędzy użytkownikami a dostawcami EETS;
7) określenie podstawowych elementów umowy zawieranej przez użytkownika EETS z dostawcą EETS,
• Oprócz usługi EETS we wdrażanych przepisach unijnych zawarto nowe regulacje mające na celu umożliwienie wymiany danych o podmiotach naruszających obowiązek uiszczenia opłat za przejazd pomiędzy państwami członkowskimi. Projektowana ustawa ma celu m.in. wyznaczenie punktu kontaktowego do wymiany danych.

Link do projektuhttps://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348802/…

Wszelkie uwagi, wnioski i komentarze można nadsyłać do dn. 19.07.2021 r. na adres rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl