Menu Zamknij

KONSULTACJE RMSP – PARAMETRY AUKCJI DLA RYNKU MOCY (NUMER Z WYKAZU: 635)

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujmy, że Rzecznik MŚP otrzymał do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2026 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2023 (numer z wykazu: 635)

Opis projektu:
• Projektowane rozporządzenie stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 247 i 1565 oraz z 2021 r. poz. 234 i 1093), zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z przedmiotowym przepisem, Minister Klimatu i Środowiska, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, określa, w drodze rozporządzenia, parametry najbliższej aukcji głównej i najbliższych aukcji dodatkowych. Celem niniejszego projektu jest wyznaczenie parametrów dla aukcji głównej dla roku dostaw 2026, oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2023, w celu umożliwienia ich przeprowadzenia.
• W ocenie projektodawcy projekt rozporządzenia wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Przepisy, jako określające parametry aukcji będą miały wpływ na decyzję tych podmiotów o udziale w aukcji głównej, aukcjach dodatkowych oraz o wysokości zgłaszanej oferty na aukcji, zarówno cenowej, jak i wolumenowej.

Link do projektuhttps://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348900/…

Wszelkie uwagi, wnioski i komentarze można nadsyłać do dn. 20.07.2021 r. na adres rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl