Menu Zamknij

KPO DOTACJA DO 15 MLN – PRZETWÓRSTWO ROLNO – SPOŻYWCZE – ARGO NAVI

Szanowni Państwo,
Pojawił się nowy konkurs z KPO dla przetwórstwa rolno-spożywczego, poniżej przesyłamy dodatkowe informacje
.

Konkurs skierowany jest do firm, które prowadzą działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem przetwarzania produktów rolnych, m.in. takie jak cukiernie, piekarnie, wytwórnie lodów, dań gotowych, przerobu mięsa, itp.

Zasady konkursu “Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury”

Konkurs zostanie otwarty 17 października 2022 r. i potrwa do 
18 listopada 2022 r. W ramach konkursu przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie inwestycji obejmującej m.in.:

O dotację może aplikować podmiot który:

 • prowadzi działalność jako: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
 • prowadzi działalność jako: grupa producentów rolnych, organizacja producentów, wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw, związek grup producentów rolnych, zrzeszenie organizacji producentów, spółdzielnia;
 • wykonuje działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności:
 • przetwarzanie i konserwowanie mięsa (z wyjątkiem uboju o dużej skali);
 • przetwórstwo mleka i wyrób serów;
 • wytwarzanie produktów przemiałów zbóż;
 • przetwarzanie owoców i warzyw;
 • przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków;
 • produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich;
 • produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych;
 • produkcja win gronowych;
 • sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin, owoców i warzyw, mięsa i wyrobów z mięsa;
 • sprzedaż hurtowa mleka, jaj, olejów;
 • usługowe zamrażanie i przechowywanie produktów rolnych.

Koszty – co można sfinansować:

 • budowę nowych obiektów lub modernizację czy rozbudowę budynków istniejących, przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej;
 • zakup urządzeń niezbędnych do realizacji projektu;
 • zakup środków transportu powiązanych z realizowanym projektem; 
 • zakup lub aktualizację oprogramowania komputerowego, zakup lub rozbudowę systemów teleinformatycznych oraz patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych;
 • koszty budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko;
 • koszty zakupu i instalacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie przedsiębiorstwa.

W ramach projektu, będzie możliwość dofinansowania również kosztów ogólnych, bezpośrednio związanych z przygotowaniem
i realizacją przedsięwzięcia, takich jak: koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplanu
i uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi. Koszty te nie będą mogły stanowić więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych w ramach przedsięwzięcia.

Kosztem kwalifikowalnym będą mogły być również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed złożeniem wniosku (jedynie dla przedsięwzięć niezakończonych i wybranych typów projektów), jednak nie wcześniej niż od dnia 1 lutego 2020 r. Jednocześnie, koszty kwalifikujące się do dofinansowania będą musiały zostać poniesione nie później niż do 31 grudnia 2025 r.

Podmioty uczestniczące w konkursie będą mogły ubiegać się
o dotację w wysokości do 50% kosztów netto inwestycji, jednakże nie więcej niż:

 • 3 000 000 zł dla mikro przedsiębiorstwa (1-9 osób)
 • 10 000 000 zł dla małego przedsiębiorstwa (10-49 osób)
 • 15 000 000 zł dla średniego przedsiębiorstwa (50-249 osób)

Dofinansowaniu będą podlegały inwestycje trwające nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Aby złożyć wniosek należy posiadać numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany przez ARiMR. Jeśli ktoś nie posiada jeszcze tego numeru, powinien odpowiednio wcześniej złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów (czyli o nadanie numeru identyfikacyjnego) do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Dodatkowo premiowane będą przedsięwzięcia charakteryzujące się następującymi parametrami: 

 • wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych;
 • przedsięwzięcie jest realizowane na terenie powiatów o niekorzystnej sytuacji na rynku pracy; 
 • realizacja przedsięwzięcia związana jest z wytworzeniem lub wprowadzeniem do obrotu żywności ekologicznej lub przetwórstwem produktów ekologicznych;
 • przedsięwzięcie jest realizowane w powiatach, gdzie występują obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania, typ górski lub podgórski;
 • przedsięwzięcie jest realizowane przez spółdzielnie, w tym spółdzielnie rolników, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, uznane organizacje producentów rolnych, uznane organizacje producentów sektora rybołówstwa i akwakultury oraz związki tych organizacji;
 • przedsięwzięcie jest realizowane przez wnioskodawcę, który nie był beneficjentem poddziałania 4.2 „Wsparcie Inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.