Menu Zamknij

KTO MUSI DOKONAĆ WPISU DO REJESTRU BDO?

BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami została wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska z zamiarem przeciwdziałania nieprawidłowościom, które występują w sektorze gospodarowania odpadami. W ostatnim czasie pojawia się bardzo dużo pytań związanych z obowiązkiem wpisu do Bazy Danych o Odpadach na które postaramy się odpowiedzieć w artykule. 

Kto podlega wpisowi do BDO na wniosek?

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotów które:

 • wprowadzają na terytorium kraju oleje, preparaty smarowe, opony
 • prowadzą odzysk lub recykling odpadów, punkty zbierania pojazdów, stacje demontażu pojazdów
 • wprowadzają sprzęt elektroniczny i elektryczny, zbierają zużyty sprzęt, prowadzą zakład przetwarzania i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • wprowadzają na rynek baterie lub akumulatory
 • prowadzą zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów
 • są organizacjami odzysku opakowań, dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz eksportujących odpady opakowaniowe, produkty w opakowaniach, prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, wprowadzających opakowania, wprowadzających produkty w opakowaniach
 • prowadzą jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową
 • punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych które prowadzone są  samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą, lub gminami,
 • uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Przepisy wskazują, że wpis powinien zostać dokonany przed rozpoczęciem działalności. Należy również pamiętać, że obowiązek rejestracji w BDO nie jest uzależniony od wielkości prowadzonej działalności. W konsekwencji nawet jednoosobowe przedsiębiorstwa mogą być zobligowane do złożenia wskazanego wniosku.

Jak dokonać wpisu?

Zgodnie z art. 53 ustawy o odpadach, wniosek o wpis do rejestru składa się przy użyciu formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

Po stwierdzeniu, że wniosek o wpis do rejestru nie zawiera braków formalnych, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotu.

 Wniosek o wpis do rejestru BDO zawiera następujące elementy:

 • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania, lub siedziby, adres e-mail, a w przypadku wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela  również kod pocztowy, miejscowość, nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kraj, numer telefonu i faksu oraz osobę do kontaktu, a także szczegółowe dane producenta sprzętu, który go wyznaczył, obejmujące informację o imieniu i nazwisku, lub nazwie oraz adresie zamieszkania lub siedziby oraz wykaz wprowadzających sprzęt
 • numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory – także europejski numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany
 • imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu
 • imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby wypełniającej formularz rejestrowy
 • informacje o zakresie działalności

Ustawa wskazuje również jakie załączniki muszą być dołączone do wniosku:

 • kopia uiszczenia opłaty rejestrowej (100 zł mikroprzedsiębiorcy, 300 zł pozostali);
 • w przypadku podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny oraz elektroniczny kopia umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz kopie dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia finansowego
 • w przypadku autoryzowanego przedstawiciela kopia umowy z producentami sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • w przypadku organizacji odzysku  kopia zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek (lub lokatę terminową) o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty
 • w przypadku podmiotu wprowadzającego baterie lub akumulatory informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu
 • w przypadku podmiotu wprowadzającego pojazdu umowa zawarta z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu
 • w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego kopia zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek (lub lokatę terminową) o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty.

Jeżeli przedsiębiorca nie wniesie opłaty rejestrowej lub nie wpłaci kapitału zakładowego w wymaganej wysokości, marszałek województwa w drodze decyzji odmówi wpisu do rejestru.

Po złożeniu wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru i nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy. Trzeba pamiętać, że zawsze należy umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. 

Obowiązek rejestracji w bazie BDO dotyka przedsiębiorców związanych z pewnymi kategoriami odpadów. Przedsiębiorca który nie dokona wpisu do rejestru, może zostać karany grzywną od 100 zł do nawet 1 mln zł.

Rejestr opakowań w BizIn 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem w którym dowiedzą się Państwo jak stworzyć własny rejestr opakowań w systemie BizIn. 

https://www.bizin.pl/Aktualnosci/Rejestr-opakowan-w-BizIn/