Menu Zamknij

LIMIT PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ – ILE WYNOSI ?

Znaczna część małych przedsiębiorców preferuje rozliczanie transakcji gotówkowo. Dokonując tego typu transakcji, należy uważać na określone limity gdyż można narazić się na szereg konsekwencji.

Limit płatności gotówką

W myśl art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji

W związku z tym przedsiębiorców obowiązuje limit płatności gotówką, który wynosi 15 000 zł. przy czym stronami transakcji muszą być przedsiębiorcy. Jeśli transakcja dokonywana jest pomiędzy przedsiębiorcą a osobą fizyczną, to limit ten nie ma zastosowania.

Limit ten dotyczy kwoty całej transakcji, a nie pojedynczej płatności. W związku z tym, nawet jeśli z dostawcą została ustalona płatność ratalna lub w formie zaliczek, to sposób uiszczenia zapłaty powinien być zależny od wysokości łącznej sumy transakcji (kwoty brutto). Jeśli więc łączna wartość transakcji przekracza 15 000 zł, to w celu ujęcia tego wydatku w kosztach nie może on zostać uregulowany gotówką.

Limit płatności gotówką – konsekwencje

Za złamanie limitu płatności gotówką przewidziane zostały konsekwencje niezastosowania się do przepisów. Zgodnie z art. 22p ust. 2 ustawy o PIT, jeżeli przedsiębiorca zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatek o wartości powyżej 15 000 zł opłacony gotówką, będzie zobowiązany do:

  • zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo
  • w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększenia przychodów w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Powyższe rozwiązanie ma zastosowanie również, gdy faktura kosztowa ma wartość powyżej 15 000 złotych, a została w połowie opłacona gotówką, a drugą połowę uregulowano przelewem z rachunku bankowego.

Źródło: www.bizin.pl