Menu Zamknij

LIMITY PODATKOWE W 2024 ROKU – POZNAJ ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY!

W procesie legislacji znajduje się ustawa, która od 1 stycznia 2024 roku ma wprowadzić znaczące zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych. Ustawa ta wiąże się z podwyższeniem niektórych limitów podatkowych, co z kolei przełoży się na korzyści podatkowe dla przedsiębiorców. Sprawdźmy, jak zmienią się limity podatkowe w 2024 roku!

Limit nisko cennego środka trwałego

W obecnie obowiązującym brzmieniu przepisów, za nisko cenny środek trwały, który można zamortyzować jednorazowo, uważa się składnik majątku o wartości do 10 000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT lub brutto w przypadku nievatowców).

Zgodnie z projektowanym brzmieniem art. 22d ust. 1 ustawy o PIT limit ten ma zostać podniesiony z 10 000 zł do 20 000 zł. 

Art 1. pkt 2 projektu z dnia 1 grudnia 2023 roku ustawy o zmianie ustawy o PIT i CIT:
“użyte w art. 22d w ust. 1, w art. 22e w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2, w art. 22f w ust. 3, w art. 22g w ust. 17 oraz w art. 22k w ust. 9 wyrazy ,,10 000 zł” zastępuje się wyrazami ,,20 000 zł”;”

Oznacza to, że po wejściu w życie projektowanych zmian przedsiębiorcy będą mogli ująć bezpośrednio w kosztach wydatki poniesione na zakup składników majątku do 20 000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT lub brutto w przypadku nievatowców).

Limit jednorazowej amortyzacji
Obecnie, zgodnie z art. 22k ust. 14 ustawy o PIT przedsiębiorcy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT do limitu 100 000 zł. 

Zgodnie z projektowanym brzmieniem art. 22k ust. 14 ustawy o PIT limit ten ma zostać podniesiony z 100 000 zł do 200 000 zł. 

Dodatkowo, ustawodawca planuje wprowadzić dodatkowy ust. 14a w art. 22k ustawy o PIT zgodnie z którym przy określaniu limitu, o którym mowa w ust. 14, nie uwzględnia się

odpisów amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 20 000 zł wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22f ust. 3 ustawy o PIT. 

Art. 22f ust. 3 ustawy o PIT:
“Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. 22h-22m, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10.000 zł [20 000 zł po wejściu w życie projektowanych zmian]. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10.000 zł [20 000 zł po wejściu w życie projektowanych zmian], podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22d ust. 1, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22h-22m albo jednorazowo – w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym.”

Limit amortyzacji jednorazowej w ramach pomocy de minimis
Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 22k ust. 7 ustawy o PIT przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych) w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Od 2024 roku małym podatnikiem jest podatnik, którego przychód ze sprzedaży w poprzednim roku (wraz z kwotą VAT należnego w przypadku czynnego podatnika VAT) nie przekroczył wartość 2 000 000 euro co daje po przeliczeniu 9 218 000 zł.
Ustawodawca planuje podniesienie limitu amortyzacji z 50 000 euro na 100 000 euro.

Zmiana w indywidualnych stawkach amortyzacji
Podatnicy mają prawo do ustalania stawek amortyzacji indywidualnie w granicach wskazanych przez przepisy. Zgodnie z art. 22j ust. 1 ustawy o PIT w przypadku używanych lub ulepszonych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika okres ich amortyzacji nie może być krótszy niż:

24 miesiące – gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25 000 zł,
36 miesięcy – gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25 000 zł i nie przekracza 50 000 zł,
60 miesięcy – w pozostałych przypadkach.
Ustawodawca planuje zwiększenie limitu wartości początkowej środków trwałych dla ustalenia minimalnego okresu amortyzacji co oznacza, że po wejściu w życie zmian, okres amortyzacji dla używanych lub ulepszonych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT, które po raz pierwszy zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych podatnika nie będzie mógł być krótszy niż:

24 miesiące – gdy ich wartość początkowa nie przekracza 50 000 zł,
36 miesięcy – gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 50 000 zł i nie przekracza 100 000 zł,
60 miesięcy – w pozostałych przypadkach.
Planowane zmiany jakie mają wejść w życie od 1 stycznia 2024 roku należy ocenić pozytywnie, ponieważ pozwolą na ujęcie w kosztach jednorazowo większej kwoty wydatku a tym samym wpłyną na obniżenie zobowiązania podatkowego względem urzędu w danym okresie.

Źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl