Menu Zamknij

MINISTERSTWO FINANSÓW WPROWADZA KOLEJNE PRZEPISY W CELU PRZECIWDZIAŁANIU SKUTKOM COVID-19

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Celem projektu jest ustabilizowanie budżetu państwa, umożliwienie finansowania istotnych zadań publicznych związanych z realizacją polityki rządu. Ma temu posłużyć m.in. odroczenie powrotu do stawek VAT w wysokości 22 % i 7%.

MF tłumaczy, że z uwagi na epidemię COVID-19 nie zostały spełnione warunki, które pozwalają na obniżenie stawek VAT. Zgodnie z szacunkami zaprezentowanymi w „Programie konwergencji Aktualizacja 2020”, niższe dochody podatkowe, a także wydatki na powstrzymanie epidemii, leczenie chorych, ochronę miejsc pracy i pracowników oraz zapewnienie wsparcia płynnościowego firmom, doprowadzą do znacznego wzrostu deficytu i długu publicznego.

Resort przewiduje, że powrót do niższych stawek VAT nastąpi w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki:

  • jest stosowana stabilizująca reguła wydatkowa,
  • osiągnięte zostaną wartości wskaźników: relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43% oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż -6%.

Oznacza to, że obniżenie stawek VAT zostanie powiązane z trwale dobrą kondycją budżetu, co wynika z tego, że wpływy z VAT stanowią główne źródło dochodów Skarbu Państwa.

Źródło: Ministerstwo Finansów