Menu Zamknij

MŁODZI NA START – NOWY PROJEKT ARR

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie realizuje nowy projekt zawodowy dla osób poniżej 30. roku życia, które w ciągu ostatniego roku utraciły pracę wskutek pandemii. Oferuje dotację na założenie działalności i pomoc finansową w jej prowadzeniu.

Projekt skierowany jest do 50 kobiet i 40 mężczyzn w wieku do 30 roku życia, wyłącznie z grupy NEET (tj. osób niezatrudnionych, nieuczestniczących w edukacji lub szkoleniu – ang. not in employment, education or training), niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, z subregionu północnego województwa śląskiego, które utraciły pracę po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19. (UWAGA! Utrata pracy wykonywanej bezpośrednio przed przystąpieniem do projektu spowodowana powinna być trudną sytuacją pracodawcy w wyniku wystąpienia pandemii).

Swym zasięgiem projekt obejmuje obszar subregionu północnego województwa śląskiego tj.: Częstochowę, powiat częstochowski, kłobucki i myszkowski. Co najmniej 20% uczestników stanowić będą osoby zamieszkujące miasta średnie lub miasta zagrożone utratą funkcji społeczno-gospodarczych w subregionie północnym woj. śląskiego.

ARR oferuje wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji w wysokości 23 tys. zł) na utworzenie firmy, szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe (co miesiąc po 2.600 zł netto) przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy. Nie jest wymagany wkład własny uczestnika.

Szczegółowe informacje o projekcie ukazują się na bieżąco na stronie www.arr.czestochowa.plRekrutacja do projektu jest zaplanowana na kwiecień 2021 r.

Projekt pn. „Młodzi na start” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 4.279.345,50 zł, z czego kwota dofinansowania to 4.239.303,22 zł.

Źródło: ARR w Częstochowie