Menu Zamknij

OFERTA UNIWERSYTETU IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza
w Częstochowie prowadzi wiele interdyscyplinarnych działań na rzecz rozwoju regionalnej współpracy nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jednostką powołaną do realizacji tych zadań jest Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki, którego Dyrektor jest członkiem Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie (RIPH). Współpraca Uczelni z RIPH obejmuje również organizacje cyklicznych paneli dyskusyjnych
„Naukowcy dla Przedsiębiorców” oraz konferencji KIS Technology Open Day, podczas których prezentowane są technologie, wynalazki      i inne osiągnięcia pracowników Uczelni w celu wspierania wdrożenia tych innowacyjnych rozwiązań w gospodarce. Ponadto Uczelnia bierze udział w pracach Zespołu Roboczego do Spraw Współpracy Nauki z Biznesem przy Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw.  

W 2018 r. Uczelnia powołała spółkę celową JDU Innovations sp. z o.o. której celem jest m.in. komercjalizowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przygotowywanie ekspertyz związanych z wykorzystaniem wiedzy z obszaru nauki
i sztuki, sprzedaż usług konsultacyjnych i pomocy we wdrażaniu w przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej, instytucjach edukacyjnych, rozwiązań prowadzących do wprowadzenia innowacji         w działalność klienta, sprzedaż wyspecjalizowanych usług edukacyjnych, prowadzenie prac badawczych
i rozwojowych. Działalność JDU Innovations umożliwiła powołanie pierwszej spółki spin-off  ZeroRad sp. z o.o., która zajmuje się komercjalizacją i wprowadzeniem na rynek technologii UJD – czytnika OSL Helios.

Ponadto CTWIONS współpracuje bezpośrednio z firmami z regionu oraz całego kraju wykonując zlecone przez przedsiębiorców usługi badawczo-rozwojowe, opinie
o innowacyjności    z wielu dyscyplin naukowych m.in. nauk chemicznych, nauk fizycznych, inżynierii mechanicznej, matematyki, ekonomii i finansów/informatyki technicznej i telekomunikacji. CTWIONS realizuje obecnie projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 oraz promuje technologie i opatentowane rozwiązania Uczelni przeznaczone do komercjalizacji. Obecnie w portfelu technologii Uczelnia posiada 19 patentów polskich i 3 patenty europejskie. Rozwiązania te otrzymują ważne nagrody    
i wyróżnienia podczas renomowanych międzynarodowych wystaw wynalazków
i konferencji branżowych. W uznaniu dynamicznego rozwoju w obszarze tworzenia innowacyjnych technologii oraz budowania efektywnej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie został laureatem Polskiej Nagrody Innowacyjności 2020.
Wyróżnienie zostało przyznane przez Kapitułę Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i kontaktu:

Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki
Al. Armii Krajowej 13/15, segment A, trzecie piętro, pokój 303, 42-200 Częstochowa
Tel:  034 361 49 19 w. 261, http://www.ctwions.ujd.edu.pl, stt@ujd.edu.pl