Menu Zamknij

PODMIOTY POWIĄZANE W NOWYM JPK

Nowy plik JPK_V7 który będzie obowiązywał od 1 października 2020 roku będzie dotyczył wszystkich czynnych podatników VAT i połączy deklarację VAT-7 i JPK, tworząc JPK_V7M dla rozliczeń miesięcznych i JPK_V7K dla rozliczeń kwartalnych. W nowym JPK podmioty powiązane będą mieć specjalny symbol do oznaczania nimi transakcji.

Co to są podmioty powiązane?

Transakcja z podmiotem powiązanym występuje w sytuacji, gdy istnieją zależności między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą. Podmiot powiązany zatem oznacza podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

  • ten sam inny podmiot
  • małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot
  • spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników
  • podatnika i jego zagraniczny zakład

Oznaczenia podmiotów powiązanych w nowym JPK

Nowy plik JPK z deklaracją będzie miał bardziej rozbudowaną strukturę niż obecny plik JPK_VAT. Określona w broszurze informacyjnej JPK_VAT z deklaracją struktura ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K wymaga zaprezentowania za pomocą specjalnych symboli – oznaczeń procedur, które miały miejsce w działalności. Jedną z nich jest sprzedaż na rzecz podmiotu powiązanego, dla której stosuje się symbol „TP”. Warto podkreślić, że w przypadku gdy w transakcji sprzedaży wystąpi podmiot powiązany, w strukturze JPK_V7 przy symbolu „TP” będzie należało wskazać „1”. Natomiast gdy w transakcji podmiot powiązany nie wystąpi, pole należy pozostawić puste.

źródło: BIZIN