Menu Zamknij

PODZIĘKOWANIA DLA FIRMY CZ.P.B.P. PRZEMYSŁÓWKA S.A.

Dziękujemy za pomoc finansową sponsorom naszego Konkursu Jurajski Produkt Roku 2019:
CZ.P.B.P. PRZEMYSŁÓWKA S.A.

„Cz.P.B.P. Przemysłówka” S.A. zrealizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie – I etap – Budowa Strefy Wypoczynku Adriatyk w Parku Lisiniec w Częstochowie”, które jest częścią kompleksowego projektu, dotyczącego rewitalizacji całego parku, liczącego ok. 42 ha, na którego terenie znajdują się trzy zbiorniki wodne sztucznego pochodzenia, o łącznej powierzchni ok. 17 ha, zwyczajowo zwane Pacyfikiem, Bałtykiem i Adriatykiem.

Rewitalizacja całego parku ma przebiegać w drodze stopniowego przekształcenia poszczególnych jego stref i wzbogacenia ich o nowe funkcje oraz nadawania im wyrazistej formy architektoniczno-przestrzennej. Planowane działania mają na uwadze zachowanie i ochronę istniejącej przyrody.

Rewitalizacja Paku Lisiniec w Częstochowie – I etap – Budowa Strefy Wypoczynku Adriatyk w Parku Lisiniec w Częstochowie została przeprowadzona dla potrzeb Gminy Miasto Częstochowa i przekazana w zarządzanie Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Częstochowie – jednostce organizacyjnej Gminy Miasto Częstochowa (podlegającej Prezydentowi Miasta Częstochowa). Strefa Wypoczynku Adriatyk w Parku Lisiniec w Częstochowie jest obiektem użyteczności publicznej, który zaspokaja potrzeby mieszkańców miasta w zakresie wypoczynku, rekreacji i sportu.

„CZ.P.B.P. Przemysłówka” S.A. wykazała się ogromnym profesjonalizmem, niezbędną wiedzą techniczną i fachowością w prowadzeniu wszelkich prac. Roboty budowlane zostały wykonane z należytą starannością, zgonie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami umowy i ukończone w założonym terminie.

„CZ.P.B.P. Przemysłówka” S.A. wykonuje kompleksowo, w Generalnym Wykonawstwie, obiekty budowlane kubaturowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa oraz długoletnie doświadczenie pozwalają nam na realizację trudnych technicznie i organizacyjnie robót. „CZ.P.B.P. Przemysłówka” S.A. wykonuje: m.in. kompleksy szpitalne, przychodnie, szkoły, przedszkola, sale gimnastyczne, pływalnie