Menu Zamknij

REJESTR BDO – BAZA DANYCH ODPADOWYCH 2020. EWIDENCJA, SPRAWOZDANIA, REJESTRACJA.

Od 2020 roku rejestr BDO jest obowiązkowym narzędziem gospodarki odpadowej przedsiębiorstw. W okresie od 29 czerwca 2020 do 31 października 2020 należy złożyć w BDO nowe sprawozdanie odpadowe. Po kolejnych 5 dużych aktualizacjach i pełnym udostępnieniu modułu sprawozdawczego BDO można uznać, że system BDO od września 2020 roku działa w całości. Teraz system BDO umożliwia przedsiębiorcą pełną realizację obowiązków w zakresie gospodarki odpadami zarówno ewidencję odpadów jak i sprawozdawczość odpadową.

Od 2020 roku rejestr BDO jest niezbędnym narzędziem gospodarki odpadowej przedsiębiorstw. W pierwszych miesiącach roku 2020 system BDO, przechodzi prawdziwy test, wraz z nim setki tysięcy firm, które mają od stycznia 2020 roku obowiązek wystawiania kart przekazania odpadów (KPO) online w systemie BDO. Jednocześnie od stycznia wprowadzono szereg zmian zwalniających część firm i instytucji z rejestracji w BDO czyli Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zwanej także Bazą danych odpadowych. Dodatkowo dla firm mających problemy z BDO, ustawą z 14 maja 2020 roku zezwolono ponownie na czasowe wystawianie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej z wykorzystaniem nowych wzorów. Wszystkie te zmiany nie zmieniają jednak podstawowej zasady, że od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy, którzy uzyskali wpis do rejestru BDO za pomocą BDO prowadzą ewidencję odpadów oraz sprawozdawczość odpadową. Warto przypomnieć, że obowiązek wpisu do rejestru BDO mają przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności wytwarzają odpady inne niż, odpady komunalne wytwarzane przez pracowników chyba, że znajdują się one na liście odpadów zwolnionych z ewidencji odpadów od 2020 roku. Lista zwolnień z rejestracji w BDO została od 1 stycznia 2020 roku poszerzona z 18 do aż 46 rodzajów odpadów. Dla wielu firm, które zarejestrowały się w BDO przed 2020 rokiem oznacza to możliwość wyrejestrowania się z BDO.

Od 2 września 2020 r. nowa wersja BDO! Ewidencja odpadów i sprawozdania w BDO.

Zmiany związane z funkcjonowaniem BDO (Bazy Danych Odpadowych) 

 • Nowa wersja systemu BDO v2.5.1 z dnia 2 września 2020
 • Nowa wersja systemu BDO v2.4 z dnia 3 sierpnia 2020
 • Nowelizacja ustawy o odpadach obowiązująca od 1 sierpnia 2020
 • Aktualizacja BDO z dnia 16 lipca 2020 roku
 • Nowa wersja systemu BDO v2.3.1 z dnia 29 czerwca 2020 z nowymi sprawozdaniami oraz zmianami w tworzeniu kart w BDO
 • Nowelizacja ustawy o odpadach z 14 maja 2020 roku (nowe terminy dla 6 rodzajów sprawozdań)
 • Nowelizacja ustawy o odpadach z 31 marca 2020 roku
 • Nowelizacja ustawy o odpadach z 23 stycznia 2020 roku
 • Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów(obowiązuje od 7 stycznia 2020)
 • Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów(obowiązuje od 1 stycznia 2020)

Wiele podmiotów o Rejestrze BDO dowiedziało się stosunkowo niedawno, jednak termin składania wniosków o rejestrację dla większości z nich upłynął 24 lipca 2018 roku. Także obowiązek ewidencji odpadów nie jest niczym nowym. Nowością jest obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów on-line za pomocą rejestru BDO. Zmianę tą można porównać do wprowadzenia w księgowości plików JPK. Jeżeli podmiot ma obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, musi więc zarejestrować się w rejestrze BDO, by uzyskać od marszałka województwa 9 cyfrowy numer rejestrowy. Lista podmiotów zobowiązanych do rejestracji w BDO jest oczywiście dłuższa.

Nowe przepisy pozwalające na papierową ewidencję odpadów do dnia 1 stycznia 2021 roku!

Numer BDO muszą posiadać nie tylko zakłady produkcyjne czy firmy odpadowe, ale także np. gabinety stomatologiczne, apteki, gabinety lekarskie, weterynarze, warsztaty samochodowe, firmy budowlane, jednostki badawcze, tartaki. Obowiązek rejestracji w BDO mają także sklepy(istnieją wyjątki) oraz w niektórych sytuacjach nawet zwykłe firmy, których działalność sprowadza się do zwykłej przy biurowej czy firmy handlowe. W szczególny sposób zobowiązane do rejestracji są firmy wprowadzające produkty w opakowaniach. Więcej dowiesz się z poradnika Ewidencja odpadów 2020 – BDO rewolucja w ewidencji odpadów i sprawozdawczości.

Poradnik ma na celu przybliżenie nowych obowiązków związanych z rejestrem BDO oraz ewidencją odpadów, z którymi od 1 stycznia 2020 roku zmierzą się polscy przedsiębiorcy. Dowiesz się z niego, jakie obowiązki spoczywają na twojej firmie i jakie kroki należy w związku z tym podjąć. Odpowiemy na pytanie, czy powinieneś zarejestrować się w rejestrze BDO i czy masz obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w systemie BDO. Z publikacji dowiesz się, kto ma obowiązek umieszczania numer rejestrowego BDO na fakturach.

Pamiętaj przeważnie poza rejestracją w BDO masz też obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów!

Firmy które nie uzyskały numeru rejestrowego BDO mogą mieć problemy z przekazaniem wytworzonych odpadów. Ważne by zrozumieć, że nawet gdy do tej pory przekazywałeś odpady podlegające ewidencji odpadów bez KPO lub KPO wystawiał w imieniu twojej firmy odbiorca to od stycznia taka operacje nie będzie możliwa. Od stycznia musisz zewidencjować wytworzony odpad i samodzielnie wystawić elektroniczną KPO w systemie BDOOdbiorca odpadów niema technicznej możliwości wystawienia jej za ciebie.

Zarejestrowałeś się w BDO? Musisz złożyć w BDO sprawozdanie za 2019 rok!

Przykładowy wpis rejestr BDO

Numer rejestrowy w BDO należy umieszczać na dokumentach:

Oficjalną datą utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami jest zgodnie z komunikatem zamieszczonym w Monitorze Polskim 24 stycznia 2018 roku. Przynajmniej do 2020 roku BDO będzie pełniło wyłącznie funkcję rejestru a nadany numer rejestrowy będziemy wprowadzać w dokumentach ewidencyjnych.

Podmioty wytwarzające odpady nie posiadające pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego, składają wniosek o wpis do rejestru wypełniając Dział I oraz Dział XII formularza rejestrowego(pozostałych działów nie przesyłamy).

Wskazówka – Większość informacji potrzebnych do wypełnienia wniosku rejestrowego do BDO znajdą Państwo w  sprawozdaniu dla marszałka za 2018 rok!

OD 1 STYCZNIA 2020 r. REJESTRACJA TYLKO ON-LINE W SYSTEMIE BDO 

Rejestracja w BDO kto musi zostać wpisany do rejestru

Podstawą uzyskania wpisu w rejestrze jest złożenie przez podmiot ewidencjujący odpady wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu BDO(potrzebny profil zaufany)

Uwaga podmioty wytwarzające odpady nie posiadające pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego, muszą złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO!

Część podmiotów zwolniona jest z obowiązku składania wniosków rejestracyjnych.

Marszałek województwa dokona z urzędu wpisu do rejestru BDO dla podmiotów gospodarujących odpadami, które (art. 51 ustawy o odpadach):

 • uzyskały pozwolenie zintegrowane,
 • uzyskały pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • uzyskały zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • uzyskały decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • uzyskały koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
 • uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 i 2056).

Rejestracji podlegają podmioty, które podpadają pod jedną z tych ustaw:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (każdy, kto musi prowadzić ewidencję odpadów). Przykładowo: gabinety stomatologiczne, gabinety lekarskie, warsztaty, zakłady produkcyjne, solaria, zakłady kosmetyczne, duże biura, firmy budowlane.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Kto nie podlega wpisowi do rejestru BDO

 • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o odpadach;
 • podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach „rolniczych”, zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
 • podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
 • podmioty transportujące samodzielnie wytworzone przez siebie odpady.

Kto dokonuje wpisu do rejestru BDO

Wpisu do rejestru BDO dokonuje Marszałek Województwa(zobacz wykaz), właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu ewentualnie właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.

Więcej informacji, o tym który Marszałek województwa dokonuje wpisu w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Sprawozdania odpadowe w BDO

Dotychczas przedsiębiorcy składali sprawozdania odpadowe, zwane także zbiorczymi zestawieniami danych, do właściwego marszałka województwa w formie papierowej. Na podstawie art. 237aa ustawy o odpadach przedsiębiorcy sporządzali oraz składali roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2017 i za rok 2018, stosując dotychczasowe przepisy (obowiązek art. 75 ustawy o odpadach). Sprawozdanie za rok 2019, które należy złożyć marszałkowi województwa, składamy elektronicznie za pośrednictwem rejestru BDO. Sprawozdania w zakresie produktów i opakowań składane były na podstawie przejściowych rozporządzeń, jednak także te sprawozdania będą przekazywane teraz w formie elektronicznej. Ważną zmianą jest fakt rezygnacji z rozporządzeń określających zakres informacji oraz wzory dokumentów. Począwszy od sprawozdań za 2019 rok zakres informacji, które powinny zostać ujęte w sprawozdaniach, określa bezpośrednio rozdział 2 działu V Ustawy o odpadach. Moduł sprawozdawczy w rejestrze BDO ma pojawić się w najbliższych tygodniach, dla sprawozdań odpadowych za 2019 rok wyznaczono nowe terminy przekazania w BDO.

Numer rejestrowy BDO

Numer rejestrowy BDO jest indywidualny i unikalny, składa się z 9 cyfr arabskich. Marszałek Województwa nadaje nr rej. BDO przypisując podmiotą kolejne wolne numery. Przykładowy numer rejestrowy BDO wygląda następująco: 000092849. W dokumentach służących  do ewidencji odpadów należy zawsze podać wszystkie dziewięć cyfr. Co istotne, znając numer kontrahenta możemy sprawdzić w rejestrze BDO jakie pozwolenia lub decyzje posiada. W naszym programie do ewidencji odpadów można sprawdzić to bezpośrednio z katalogu posiadacze odpadów.

OD 1 STYCZNIA 2020 r. NOWE OBOWIĄZKI W BDO! Ewidencja odpadów i sprawozdania na bieżąco w BDO

Od kiedy BDO

Pierwsza odsłona rejestru BDO, czyli rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami pojawiła się już 23 stycznia 2018 roku(tylko rejestr BDO).  16 grudnia 2019 roku rejestr BDO zamienił się w system BDO czyli  “Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” a od stycznia 2020 przepisy prawa zobowiązują do prowadzenia ewidencji odpadów tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu BDO.

Źródło: www.kartaewidencji.pl