Menu Zamknij

SANKCJE ZA PRZELEW NA INNY RACHUNEK NIŻ WSKAZANY W BIAŁEJ LIŚCIE VAT

Nowe przepisy, które częściowo zaczęły obowiązywać od 1 września 2019 roku, a częściowo zaczną od 1 stycznia 2020 roku, wprowadzają istotne zmiany w zakresie rozliczeń pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Wprowadzają one również nowe konsekwencje za przelew na inny rachunek przedsiębiorcy, niż wskazany w oficjalnym wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej tzw. białej liście VAT.

Przelew na rachunek niewskazany w oficjalnym wykazie

Obok funkcjonujących od 1 stycznia 2017 r. przepisów, zgodnie z którymi podatnicy obowiązani są opłacać transakcje powyżej 15 000 zł bezgotówkowo, od stycznia 2020 roku pojawi się kolejne dodatkowe obostrzenie. Otóż, przepis o konieczności płatności bezgotówkowej zostanie rozszerzony o obowiązek weryfikowania rachunku bankowego dostawcy towarów lub usługodawcy będącego czynnym podatnikiem VAT.

Opłata zobowiązania wynikającego z faktury powyżej 15 000 zł na rachunek nieujawniony w wykazie prowadzonym przez Szefa KAS na dzień zlecenia przelewu będzie skutkowało dla podatnika konsekwencjami finansowymi. Podatnik będzie zobligowany zmniejszyć koszty, a w przypadku braku możliwości ich zmniejszenia, zwiększyć przychody podatkowe.

Jednakże, jeżeli podatnik wykona przelew na inny rachunek niż wskazany w oficjalnym wykazie za fakturę powyżej 15 000 zł i zawiadomi o tym fakcie naczelnika Urzędu Skarbowego w ciągu 3 dni, wówczas zostanie zwolniony z obowiązku pomniejszenia kosztów lub zwiększenia przychodów.

Należy dodać, że podmioty pośredniczące w płatnościach np. na podstawie umowy faktoringowej również zobowiązane będą do przekazywania środków pieniężnych na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. Niewypełnienie tego obowiązku skutkować będzie takimi samymi konsekwencjami jak w przypadku pozostałych podatników. Celem uniknięcia sankcji możliwe będzie również złożenie zawiadomienia, o którym mowa powyżej.

Dodatkowe sankcje – Ordynacja podatkowa

Celem zmotywowania podatników do stosowania opisanych przepisów, a także zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa, ustawodawca wprowadził dodatkowe przepisy sankcjonujące niestosowanie się do zasad płatności za transakcje
powyżej 15 000 zł.

Podatnicy w świetle obowiązującego od 1 stycznia 2020 r. art. 117ba ustawy Ordynacja podatkowa odpowiadać będą solidarnie całym swoim majątkiem za zobowiązania dostawcy/usługodawcy w zakresie podatku VAT w części przypadającej na daną transakcję opłaconą z pominięciem oficjalnego rachunku bankowego zawartego w wykazie.

Zatem, jeżeli podatnik wykona przelew na rachunek niewskazany w oficjalnym wykazie za fakturę powyżej 15 000 zł, wówczas Urząd Skarbowy będzie mieć podstawę do egzekwowania podatku VAT nie tylko od dostawcy towarów/usługodawcy, lecz także od beneficjenta towarów czy usług.  Ustawa Ordynacja podatkowa nie posługuje się wprost kwotą 15 000 zł, lecz odwołaniem w postaci „a z odrębnych przepisów wynika obowiązek dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego”, stąd jeżeli podatnik nie wypełni dyspozycji zawartej w ustawie o podatku dochodowym, wówczas może stać się solidarnie zobowiązanym do zapłaty zaległości podatkowych swojego kontrahenta. Odpowiedzialność solidarna spoczywać będzie również na podmiotach pośredniczących w płatnościach, np. na podstawie zawartych umów faktoringowych.

Aktualizacja rachunków bankowych

Wielu przedsiębiorców nie przestrzega obowiązku aktualizowania rachunków bankowych, a w skrajnym przypadku nie potrafi ustalić zgłoszonych wcześniej rachunków bankowych, które zostały zlikwidowane i podlegają wykreśleniu. W takim przypadku podmioty te mogą wystosować ogólne pismo do organu podatkowego, z prośbą o informację zwrotną w zakresie zgłoszonych rachunków bankowych. Na podstawie otrzymanej odpowiedzi można dokonać wykreślenia nieaktualnych już rachunków bankowych i jednocześnie zaktualizować informacje w tym zakresie. Działania te przyczynią się do usprawnienia procesów związanych z płatnościami i uniknięcia zatorów płatniczych, które wynikać mogą z próby zapłaty zobowiązania przez kontrahenta na nieaktualny rachunek bankowy lub opóźnienia płatności, jeżeli kontrahent nie odnajdzie w wykazie właściwego rachunku, na który będzie mógł uiścić swoje zobowiązanie.

Zachęcamy do lektury.

Źródło: https://www.bizin.pl/Niezbednik-przedsiebiorcy/Sankcje-za-przelew-na-inny-rachunek-niz-wskazany-w-bialej-liscie-VAT/