Menu Zamknij

SPRAWOZDAWCZOŚĆ ŚRODOWISKOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Szanowni Państwo,
Europejski Instytut Szkoleń i Doradztwa zaprasza na E-szkolenie: „Sprawozdawczość środowiskowa w świetle najnowszych zmian prawa

Dowiecie się Państwo o:

 • najistotniejszych aspektach prawidłowej sprawozdawczości środowiskowej
 • wymaganiach wynikających z aktów prawnych oraz kierunkach działań celem dostosowania się do nowych wymogów dotyczących gospodarki odpadami
  w przedsiębiorstwie
 • praktycznej optymalizacji procesów środowiskowych,
 • obowiązkach raportowania do KOBIZE
 • Ewidencji i sprawozdawczości BDO
 • sposobie naliczania opląt środowiskowych
 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób bezpośrednio bądź pośrednio odpowiedzialnych za realizacje
 • obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.

Zakres tematyczny:

 • prawne aspekty zarządzania środowiskiem
 • postępowanie administracyjne z pozycji strony: rozprawa administracyjna, odwołanie od decyzji, skarga na bezczynność organu
 • kompetencje organów administracyjnych w zakresie ochrony środowiska
 • zasady prawidłowego przygotowania raportów oraz sporządzania sprawozdań
 • uprawnienia instytucji kontrolnych
 • studia przypadków

Program szkolenia:

Baza BDO – ewidencja i sprawozdawczość odpadów
(I – wszy dzień szkolenia 9:00-17:00)

 • Obowiązki przedsiębiorców podlegających Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r.
  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 • Rodzaje opakowań objętych obowiązkiem recyklingu i odzysku;
 • Obowiązki edukacyjne dla wprowadzających na rynek produkty
  w opakowaniach
 • Porozumienia dotyczące opakowań wielomateriałowych i opakowań po produktach niebezpiecznych, zmiany dotyczące kaucjonowania opakowań po środkach niebezpiecznych;
 • Nowe zasady rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach;
 • Zwolnienia z ustawowych obowiązków dla wprowadzających produkty
  w opakowaniach;
 • Rejestr BDO przedsiębiorców podlegających ustawie;
 • Zasady obliczania poziomów odzysku i recyklingu nowy sposób obliczania opakowań wprowadzonych na rynek;
 • Przykłady wyliczania wysokości należnej opląty produktowej;
 • Obowiązki organów administracji oraz nowe administracyjne kary pieniężne
 • Obowiązki przedsiębiorców podlegających ustawie o bateriach i akumulatorach definicje ustawowe;
 • rejestr przedsiębiorców w BDO;
 • obowiązki wprowadzających baterie lub akumulatory; obowiązki sprawozdawcze wynikające z ustawy;
 • wzory formularzy;
 • wyłączenia z zakresu obowiązywania ustawy pomoc de minimis;
 • zmiany dotyczące prowadzenia kampanii edukacyjnych;
 • Rejestr BDO
 • nowe kategorie przedsiębiorców objętych obowiązkiem BDO;
 • wniosek elektroniczny,
 • nowe wzory wniosków rejestrowych i aktualizacyjnych
 • rodzaje wpisów dla rożnych podmiotów wprowadzających opakowania, produkty i produkty w opakowaniach, gospodarujących odpadami: wytwórców, transportujących, zbierających, przetwarzających, recyklerów, organizacji odzysku, itd..
 • indywidualne konta użytkowników BDO,
 • kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów,
 • wykreślenie z urzędu z rejestru na skutek rażących naruszeń przepisów prawa,
 • najnowsze zmiany w przepisach ustawy o odpadach w zakresie BDO
 • Rejestr BDO od 1 stycznia 2020
 • rejestracja i logowanie w bazie BDO,
 • nowe moduły do prowadzenia ewidencji odpadów i składania sprawozdań dotyczących produktów, opakowań i odpadów,
 • rodzaje sprawozdań i terminy składania, od 01.01.2020 r. przejecie dotychczasowych obowiązków przez marszałków województw od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie zużytego sprzętu i wprowadzania pojazdów, w tym składanie sprawozdań za rok 2019
 • Oplata recyklingowa za torebki foliowe:
 • najnowsze zmiany w przepisach ustawy o gospodarce opakowaniami
  i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach,
 • obowiązki prowadzących jednostki handlu detalicznego,
 • obowiązek rejestracji w BDO,
 • system księgowy poza baza BDO płatności z tytułu opląty recyklingowej na konta urzędów marszałkowskich,
 • pierwsze sprawozdanie za rok 2019 wprowadzane za pośrednictwem bazy BDO

Opłaty za korzystanie ze środowiska
(II – gi dzień szkolenia 9:00-17:00)

System opłat za korzystanie ze środowiska podstawy prawne
i ogólne zasady:

 • podmioty zobowiązane do uiszczania opląt,
 • terminy wnoszenia opląt,
 • rodzaje działalności podlegające opłatom i sprawozdawczości,
 • obowiązujące wzory wykazów i stawki opląt za 2022 r,
 • sankcje i kary za niezłożenie sprawozdania i niewniesienie właściwej opląty,
 • zwolnienia z obowiązku przesyłania wykazów,
 • decyzje administracyjne wymierzające wysokość opląt za korzystanie ze środowiska,
 • oplata podwyższona z tytułu braku pozwolenia,
 • rodzaje korzystania ze środowiska wymagające pozwolenia i zgłoszenia,
 • systemy ułatwiające przygotowanie sprawozdania,
 • przedawnienie obowiązku opiatowego; jak długo należy przechowywać dokumentacje.

Przygotowanie wykazu opiatowego za 2022 rok na bazie danych
i informacji wprowadzanych do Krajowej bazy:

 • Emisja i opłaty ze środków stosowanych do dezynfekcji
 • Czy i kiedy należy wykazać emisje ze spalania sadzy
 • Emisja za pyl PM 10 i PM 2,5 w opłatach za korzystanie ze środowiska
 • powiązanie listy substancji raportowanych do Krajowej bazy z lista gazów lub pyłów w wykazie opiatowym,
 • wykorzystanie danych wprowadzanych do raportu do Krajowej bazy,
 • emisja z eksploatacji instalacji,
 • emisja z procesów prowadzonych poza instalacja,
 • emisja z eksploatacji urządzeń,
 • uzupełnianie wykazu opiatowego o wyliczenie opłaty podwyższonej,
 • uzupełnianie wykazu opiatowego na temat handlu emisjami,

generowanie wykazu w formie edytowalnej.

Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – rodzaje źródeł podlegających opłatom:

 • źródła niewymagające pozwolenia, w tym: kotły malej mocy, środki transportu, urządzenia klimatyzacyjne, malowanie praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy,
 • sposoby obliczania opłaty za źródeł niewymagających pozwolenia:
 • stawki opląt dla ryczałtu,
 • wskaźniki KOBIZE,
 • dane literaturowe,
 • praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy,
 • metodyka naliczania opląt dla instalacji wymagających pozwolenia,
 • rodzaje substancji powstających w procesach spalania i obowiązek ich ewidencjonowania,
 • rozliczanie źródeł w instalacji i poza instalacja,
 • źródła energetyczne i technologiczne wymagające pozwolenia, w tym: źródła spalania praktyczne przykłady wyliczania opłaty na podstawie metod wskaźnikowych, pomiarowych, danych literaturowych przedstawione na wzorach formularzy,

Opłaty za składowanie odpadów:

 • opłaty podwyższone za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym,
 • obowiązek posiadania stosownego zezwolenia,
 • opłaty podwyższone za magazynowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym,
 • współczynniki podwyższające opłatę, czas magazynowania i składowania odpadów,
 • przykłady wyliczenia opłaty za składowanie odpadów i opłaty podwyższonej za brak stosownego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) Rejestr:

 • podmioty zobowiązane do uzyskania numeru rejestrowego,
 • zwolnienie z obowiązku uzyskania wpisu,
 • rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenie ewidencji,
 • opłaty za wpis do rejestru: oplata roczna i rejestrowa,
 • wniosek rejestrowy i aktualizacyjny oraz wniosek o wykreślenie – prawidłowy sposób wypełnienia poprzez bazę BDO,
 • aktualizacja wpisu w BDO w zakresie posiadanych decyzji
 • posługiwanie się numerem rejestrowym na dokumentach,
 • sankcje i kary za brak numeru rejestrowego.

Omówienie projektowanych zmian w przepisach prawnych
w zakresie sprawozdawczości

Konsultacje, dyskusja, analiza przykładów z praktyki uczestników

Szkolenie odbędzie się w dniach 13-14 grudnia br.
i 8-9 stycznia 2023.

Wykładowcy – pracownicy wydziałów ochrony środowiska Urzędów Marszałkowskich bezpośrednio odpowiedzialni za wykonanie omawianego prawa.

Koszt uczestnictwa wynosi :

1 osoba z firmy 799

2-4 osoby z firmy 699 zł/osoba

5 i więcej osób z firmy 649 zł /osoba

1 wybrany dzień szkolenia

1 osoba z firmy 449

2-4 osoby z firmy 399 zł/osoba

5 i więcej osób z firmy do uzgodnienia

Formularz zgłoszeniowy można uzyskać pod numerem telefonu
33 822 00 14 oraz pod adresem email biuro@euro-instytut.pl .

Zgłoszenie oraz zaplata za szkolenie w terminie do 1 grudnia br. 10% rabatu.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres podany na karcie zgłoszenia emailem. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umowa zawarta pomiędzy organizatorem a Zgłoszeniodawcą.