Menu Zamknij

ZMIANY W PODATKACH Z POCZĄTKIEM 2021 – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Wraz z początkiem 2021 roku wprowadzone zostały nowe zmiany w podatkach. W dzisiejszym artykule przedstawiamy najważniejsze z nich.

Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Nowy limit ryczałtu

Jedną z największych wprowadzonych zmian jest podniesienie limitu przychodów, który uprawnia do skorzystania z opodatkowania ryczałtem. Od początku 2021 roku limit ten będzie wynosił 2 000 000 euro. 

Szerszy katalog podmiotów uprawnionych do opodatkowania ryczałtem

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne do grupy przedsiębiorców prowadzących działalność wykonywaną osobiście w formie wolnych zawodów zalicza się:

 • lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów
 • tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych
 • architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych;
 • biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych
 • agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych
 • doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych
 • nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny

Natomiast za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się realizowanie działalności bez zatrudniania pracowników. Oznacza to, że wykonując wolny zawód, nie ma możliwości zatrudnienia osób, które realizują czynności w ramach świadczonych przez podatnika usług, bez względu na formę prawną, czyli na podstawie umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze.

Obniżenie stawek ryczałtu

Z początkiem roku została 20% stawka ryczałtu dotycząca opodatkowania przychodów podatników wykonujących wolne zawody została obniżona do 17%. Dodatkowo ustawodawca wprowadził nową 15% stawkę ryczałtu, która obejmuje sprzedaż opodatkowaną dotychczas stawką 17%, czyli m.in. świadczenia usług:

 • pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich
 • rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego, innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów;
 • reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej
 • fotograficznych;
 • kulturalnych i rozrywkowych
 • związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją

Nowa stawka ryczałtu w wysokości 10% dotyczy przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek 

Zmiany w podatku VAT – Slim VAT

Zmiany w fakturach korygujących

Do końca 2020 roku, żeby możliwe było ujęcie w ewidencjach korekty zmniejszającej, przedsiębiorcy musieli uzyskać od nabywcy potwierdzenie otrzymania faktury korygującej. Od 2021 roku wystarczy, że sprzedawca będzie dysponował udokumentowanymi ustaleniami pomiędzy nim a nabywcą, na podstawie których została wystawiona faktura korygująca. Dzięki temu faktury korygujące obniżające podstawę opodatkowania księgowane będą w dacie uzyskania dokumentacji potwierdzającej warunki wystawienia korekty. Ponadto wprowadzone zmiany w zakresie rozliczania faktur korygujących nie zmieniają sposobu ujmowania w ewidencjach korekt dotyczących transakcji:

 • eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 • dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju

Oznacza to, że w celu zaksięgowania faktury korygującej zmniejszającej podstawę opodatkowania wyżej wskazanych transakcji podatnik nadal nie musi posiadać dokumentacji potwierdzającej uzgodnienia z nabywcą.

Ważną zmianą jest również uchylenie art. 29a ust. 15 pkt 4, zgodnie z którym sprzedawca mógł ująć w ewidencjach zmniejszającą podstawę opodatkowania fakturę korygującą, która nie została potwierdzona przez nabywcę, pod warunkiem udokumentowanej próby dostarczenia nabywcy faktury korygującej np. poprzez wysyłkę korekty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  Od 2021 roku sposób ten nie może być wykorzystywany przez przedsiębiorców, ponieważ nie jest jednoznaczny z posiadaniem dokumentacji potwierdzającej ustalenia dokonane pomiędzy sprzedawcą a nabywcą. Co więcej, została również uregulowana kwestia okresu księgowania faktur korygujących zwiększających (in plus). Od 2021 roku faktury korygujące zwiększające cenę muszą zostać ujęte w rejestrze VAT sprzedaży w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Wydłużenie terminu odliczenia VAT

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 86 ust. 11 ustawy o VAT przedsiębiorca ma teraz prawo do odliczenia podatku VAT z faktury w jednym z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych. 

Wyższy limit zwolnienia z opodatkowania prezentów o niskiej wartości

Od 2021 roku limit zwolnienia z obowiązku opodatkowania przekazywanych prezentów o niskiej wartości został podniesiony o 100% do 20 zł. 

Prawo odliczenia VAT od usług noclegowych

Art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT został poszerzony o lit. c, zgodnie z którą podatnicy mogą odliczyć podatek VAT od zakupu usług noclegowych, pod warunkiem że:

 • została zakupiona w celu dalszej odsprzedaży;
 • podatnik nabył ją we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej

Zmniejszenie ulgi abolicyjnej

Limit odliczenia został zmniejszony do wysokości 1360 zł – podmioty, których dochody osiągnięte poza granicami Polski nie przekroczą 8 000 zł, będą rozliczane na dotychczasowych zasadach.

Obowiązkowa kasa fiskalna online dla wybranych branż

Od stycznia 2021 roku obowiązek stosowania kas fiskalnych online obejmie kolejne branże, czyli podatników:

 • świadczących stale lub sezonowo usługi związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
 • zajmujących się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych

Natomiast od lipca 2021 roku obowiązek stosowania kas fiskalnych online obejmie kolejną grupę przedsiębiorców świadczących usługi:

 • fryzjerskie
 • kosmetyczne i kosmetologiczne
 • budowlane
 • w zakresie opieki medycznej, świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów
 • prawnicze
 • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Źródło: www.bizin.pl