Menu Zamknij

ZMIANY W PRAWIE PODATKOWYM OD 1 KWIETNIA 2020 ROKU

Rada Ministrów w dniu 4 lutego 2020 przyjęła projekt zmian w przepisach dotyczących zaliczania przychodów, kosztów w przypadku dokonania zapłaty na rachunek niewykazany w rejestrze VAT. Zmiany w podatkach mają wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku.  

Obecne o przepisy

Obecnie gdy przedsiębiorca dokona zapłaty przelewem za transakcję powyżej 15 000 zł na rzecz czynnego podatnika VAT na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT nie zaliczy w tej części kosztu podatkowego.

Wyjątkiem jest jednak sytuacja gdy podatnik złoży zawiadomienie do naczelnika właściwego dla wystawcy faktury, w którym poda dane m.in. wystawcy faktury, numer rachunku, na który dokonał przelewu oraz kwotę należności. Zawiadomienie składa się na druku ZAW-NR w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

Proponowane zmiany

Projekt zmian przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z dnia 31.01.2020 zakłada rozszerzenie wyjątków zaliczania przychodów, kosztów w przypadku dokonania zapłaty na rachunek niewykazany w rejestrze VAT .

Ministerstwo Finansów proponuje wprowadzenie zmiany polegającej na powiązaniu zapłaty na rachunek z wykazu podatników VAT z mechanizmem podzielonej płatności. W przypadku dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności podatnik nie ponosiłby konsekwencji na gruncie PIT, nawet jeżeli zapłata zostałaby dokonana na rachunek spoza wykazu podatników VAT.

Dodatkowo podatnik nie zastosuje przepisów art. 22p ust. 1 pkt 2 dotyczących zwiększania przychodów, wyłączania kosztów gdy dokona zapłaty na rachunki niewykazane na białej liście:

  • służące do przeprowadzania rozliczeń z tytułu nabywanych przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową wierzytelności pieniężnych tzw. rachunki cesyjne
  • wykorzystywane w zakresie prowadzonej przez bank/SKOK działalności faktoringowej
  • na rachunki banku lub SKOK, niebędące rachunkami rozliczeniowymi, wykorzystywane do celów gospodarki własnej banku lub SKOK 

Tu ustawodawca proponuje warunek aby odpowiednio bank lub SKOK będący wystawcą faktury wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty przekazał podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem, o którym mowa w tym przepisie tj. rachunkiem cesyjnym, dotyczącym działalności faktoringowej lub wykorzystywanym do gospodarki własnej. 

Kolejnym wyjątkiem od zasady wyrażonej w art. 22 p ust. 1 pkt 2 jest zapłata za należności wynikające z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.

Zawiadomienie ZAW-NR

Nowelizacja przepisów zakłada korzystne zmiany w zakresie składania zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza wykazu VAT. Przede wszystkim podatnik będzie jednorazowo składał zawiadomienie o dokonaniu zapłaty należności na dany rachunek niezawarty w wykazie podmiotów.
Kolejne zmiany w zakresie zawiadomienia dotyczą:

  • wydłużenia terminu złożenia zawiadomienia z 3 dni na 7 dni
  • zmiany właściwości naczelnika urzędu skarbowego, do którego ma być składane zawiadomienie, z właściwego dla sprzedawcy na właściwy dla płacącego należność

Solidarna odpowiedzialność

Zmiany mają również objąć instytucję solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe dostawcy. Analogicznie jak w podatku PIT rozszerzony ma zostać katalog wyjątków od stosowania zasady solidarnej odpowiedzialności pomimo zapłaty na rachunek spoza białej listy. Obok złożenia w ciągu 7 dni zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż w wykazie VAT podatnik będzie mógł uniknąć solidarnej odpowiedzialności gdy zapłata:

  • zrealizowana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności
  • dokonana będzie przelewem na rachunek cesyjny banku lub rachunek SKOK, służący działalności faktoringowej oraz celom gospodarki własnej banku lub SKOK 
  • wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę

Źródło: www.bizin.pl