Menu Zamknij

CO TO INFORMACJA VAT-UE I KTO MUSI JĄ SPORZĄDZAĆ?

Informacja VAT-UE to dokument związanym z dokonywaniem transakcji transgranicznych. Podatnicy realizujący tego rodzaju transakcje mają obowiązek sporządzania i przesyłania go w określonym terminie. Dodatkowo możliwe jest również skorygowanie takiej informacji. Jak sporządzić taki dokument? Odpowiedź w dzisiejszym artykule Bizin.pl.

Czego dotyczy informacja VAT-UE?

Zakres przedmiotowy informacji VAT-UE jest szczegółowo określony w ustawie VAT. W myśl ustawy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE muszą składać w urzędzie skarbowym informacje podsumowujące o dokonanych:

  • wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów;
  • wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów;
  • dostawach towarów zgodnie z art. 136 ust. 1 lub 2, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej;
  • usługach,
  • przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.

Powyższe katalog czynności ma charakter zamknięty. Oznacza to, że żadne inne czynności nie wymagają ewidencjonowania w zakresie informacji podsumowującej.

Zasady składania informacji VAT-UE

Informacje podsumowujące należy składać za okresy miesięczne, przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji lub dokonano przemieszczenia towarów lub zmiany w zakresie procedury call-off stock.

Zgodnie z artykułem 100 ust. 8 ustawy VAT informacja podsumowująca powinna zawierać następujące dane:

  • nazwę lub imię i nazwisko podmiotu składającego informację podsumowującą oraz jego numer identyfikacji podatkowej podany w potwierdzeniu dokonanym przez naczelnika urzędu skarbowego;
  • właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie właściwe dla podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej takim podatnikiem, nabywających towary lub usługi, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
  • właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie właściwe dla podatnika podatku od wartości dodanej dokonującego dostawy towarów, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
  • łączną wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, łączną wartość wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
  • właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych podatnika podatku od wartości dodanej nadany mu przez państwo członkowskie, na terytorium którego towary zostały przemieszczone w procedurze magazynu typu call-off stock;

Szczegółowy zakres informacji podsumowującej (VAT-UE) wraz z jej wzorem oraz objaśnieniami co do sposobu wypełnienia zawiera Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.

Informację podsumowującą należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby podatnika, jeżeli podatnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej. Jeżeli podatnik jest osobą fizyczną wówczas informację należy złożyć do urzęd skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Jeżeli podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, należy wpisać Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.
Natomiast w sytuacji gdy podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju mają na tym terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, właściwość organów podatkowych ustala się według tego stałego miejsca prowadzenia działalności.

Niedopełnienie obowiązku złożenia informacji podsumowującej lub złożenie nieprawdziwej informacji jest sankcjonowane przez przepisy Kodeksu karnego skarbowego w wysokości 240 stawek dziennych.
Natomiast ten kto nie składa w terminie właściwemu organowi informacji podsumowującej lub wbrew obowiązkowi nie składa jej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, podlega karze grzywny w stawce jak za wykroczenie skarbowe.

Korekta informacji VAT-UE

Żeby dokonać korekty informacji VAT-UE należy wypełnić formularz VAT-UEK. Wzór korekty zawarty jest w rozporządzeniu w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.

W korekcie należy zawrzeć się w pozycji „było” dane wykazane w złożonej wcześniej informacji podsumowującej VAT-UE natomiast w pozycji „jest” dane poprawne. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej należy złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Źródło: www.bizin.pl