Menu Zamknij

KONSULTACJE RMSP – PROSUMPCJA W OZE (DRUK 1392)

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Rzecznik MŚP otrzymał do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1382).

Opis projektu:
• Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw ma na celu modyfikację funkcjonującego systemu wsparcia prosumpcji przez stworzenie warunków do szerszej partycypacji społeczeństwa. Głównym celem niniejszego projektu jest promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii w formule rozproszonej i obywatelskiej, co przyczyni się do osiągnięcia krajowego celu udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. Przedstawiane rozwiązania adresują zidentyfikowane problemy w funkcjonowaniu modelu prosumpcji oraz umożliwią korzystanie ze wsparcia energetyki prosumenckiej przez grupy odbiorców energii, które dotychczas nie miały takiej możliwości, wprowadzając wariant „prosumenta zbiorowego energii odnawialnej” (służący budowie i eksploatacji instalacji odnawialnego źródła energii (OZE) w ramach budynków wielolokalowych) oraz „prosumenta wirtualnego energii odnawialnej” (opierającego się na koncepcji przypisania określonej części produkcji z oddalonej instalacji OZE do danego punktu poboru energii). Dodatkowo projekt ustawy doprecyzowuje regulacje, wobec których zidentyfikowane zostały wątpliwości interpretacyjne lub które są wdrażane w różny sposób przez uczestników rynku, a także wprowadza zmiany niezbędne do kompleksowego usprawnienia działania i promocji systemu prosumpcji w Polsce.
• Projekt ustawy przewiduje:
1) wprowadzenie nowego modelu rozliczeń w ramach wsparcia energetyki prosumenckiej adresującego zidentyfikowane problemy funkcjonowania dotychczasowego modelu rozliczeń;
2) wprowadzenie nowych definicji, m.in.: prosumenta zbiorowego energii odnawialnej i prosumenta wirtualnego energii odnawialnej, zwiększających dostępność modeli prosumenckich dla społeczeństwa;
3) doprecyzowanie przepisów w celu uniknięcia niekorzystnych dla prosumentów interpretacji.

Link do projektu:
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1382

Wszelkie uwagi, wnioski i komentarze można nadsyłać do dnia 17.07.2021 r. na adres rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl