Menu Zamknij

KONSULTACJE RMSP – PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Szanowni Państwo,
aktualnie procedowany jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (UC69).
Projekt dostępny jest pod adresem: https://legislacja.gov.pl/projekt/12342403/kata…

W związku z trwającymi pracami nad projektem RIPH w Częstochowie jako Członek Rady Przedsiębiorców działającej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców ma możliwość zgłoszenia uwagi i opinii dotyczących zapisów projektu ustawy. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z obecną treścią ustawy i zgłoszenie Państwa uwag, komentarzy i wniosków, które będziemy mogli przekazać do Rzecznika MŚP. Na wszystkie uwagi czekamy do poniedziałku
1 lutego br. do godz. 15.00.

Według projektodawcy:
Projekt przewiduje szereg zmian, oddziałujących na działalność zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i sektor MŚP, m.in.:

– wprowadzenie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności również przedsiębiorcy dominującego w przypadku, gdy naruszenia ustawy poprzez zawarcie niedozwolonego porozumienia lub nadużycie pozycji dominującej dopuścił się przedsiębiorca zależny,

– możliwość ukarania za naruszenia karą pieniężną związków przedsiębiorców, w przypadku, gdy dane naruszenie jest związane z działalnością jego członków,

– zmiana sposobu ustalania kary poprzez zastąpienie jej maksymalnego pułapu określonego kwotowo pułapem określonym jako procent obrotu,

– możliwość nałożenia przez Prezesa UOKiK okresowej kary pieniężnej, w celu przymuszenia do wykonania nałożonych obowiązków,

– wprowadzenie w u.o.k.k. otwartego katalogu środków zaradczych o charakterze strukturalnym,

– wydawanie szczegółowego uzasadnienie zarzutów na etapie wszczęcia postępowania,

– doprecyzowanie zasad ochrony informacji uzyskanych w postępowaniu przed Prezesem UOKiK, -pozostawienie pism lub dokumentów, znalezionych w toku przeszukania, na miejscu przeszukania, w sytuacji gdy zawierają pisemną komunikację między przeszukiwanym a niezależnym od przeszukiwanego adwokatem, radcą prawnym lub prawnikiem z Unii Europejskiej, powstałą w celu realizacji prawa do uzyskania ochrony prawnej w związku z przedmiotem postępowania prowadzonego przez Prezesa Urzędu w ramach którego przeprowadzane jest przeszukanie, – zmiana terminów przedawnienia naruszeń art. 101 lub art. 102 TFUE,

– zmiany doprecyzowujące w zakresie programu łagodzenia kar,

– nowa procedura zaskarżania oraz doręczania postanowienia sądu w przedmiocie wniosku organu o zgodę na przeprowadzenie przeszukania,

– możliwość żądania informacji przez Prezesa UOKiK oraz zapewnienie prawa do odmowy przekazania informacji i dokumentów,

– wyłączenie karalności przy stosowaniu art. 305 KK dla skutecznych wnioskodawców leniency,

– wyłączenie karalności osoby fizycznej, która była sprawcą przestępstwa z art. 305 KK, w przypadku gdy przedsiębiorca na rzecz którego ta osoba fizyczna działała, złożył wniosek leniency do Prezesa UOKiK.

W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski i Radę w dniu 11 grudnia 2018 r. Dyrektywy 2019/1 mającej na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego (Dz. Urz. UE z 14.1.2019, L 11/26, dalej: „Dyrektywa”) zachodzi konieczność jej implementacji do Polskiego porządku prawnego, poprzez nowelizację ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 poz. 1076 i 1086, dalej: „u.o.k.k.”).